top of page

תאונת דרכים אשר הינה גם תאונת עבודה: פיצויים

בשנים האחרונות מדווחים על מספרים הולכים וגדלים של אירועי תאונות דרכים, ואירועים מצערים אלו הפכו למכת מדינה של ממש.


אדם הנפגע בתאונת דרכים בן אם הוא נהג, נוסע או הולך רגל מבוטח ויהא זכאי לפיצויים בגין נזקיו, מחברת הביטוח אשר ביטחה את בעל הרכב בו נהג, נסע או רכב הפוגע בהולך רגל, בביטוח חובה.

אופן הפניה לחברות הביטוח במקרה של נזק גופני ו/או נפשי יהא בהתאם לחומרת הנזק של הנפגע. אם הנפגע נפצע קל ולא נותר עם נכויות צמיתות, אך נגרם לו כאב וסבל, נאלץ להפסיד ימי עבודה ונאלץ לקבל טיפולים רפואיים, הרי שככל הנראה יש לפנות אל חברת הביטוח באמצעות עורך דין המומחה בתחום זה במכתב דרישה על מנת שישולם לנפגע פיצוי בגין נזקיו.

אם הנפגע נותר עם נכויות מתוצאת התאונה יש לפנות לבית המשפט אשר ימנה מומחים לבחינת נכויותיו של הנפגע ובהתאם לכך ולכל יתר נזקיו של הנפגע יקבל פיצויים לנזקיו, הכול בהתאם לרציונל העומד מאחורי דיני הנזיקין, כלומר פיצויי הנפגע כך שמצבו יהא קרוב ככל האפשר למצבו אלמלא נפגע בתאונה. כמובן אדם אשר נפגע ונגרמה לו נכות, כגון: נכות אורטופדית- שיתוק ברגל, לא יוכל באופן פיזי לשוב למצבו כבלפנים אך הפיצוי הכספי, קרי: בגין הפסדי השתכרות, הוצאות בגין עזרת צד ג’ וכיו”ב יהיה בהם כדי לנסות לקרב את הנפגע למצבו אלמלא קרות התאונה.

כאשר התאונה ארעה במהלך העבודה, בדרך לעבודה או בחזרה מן העבודה, על פי תקנות המוסד לביטוח הלאומי, תיחשב התאונה כתאונת עבודה והנפגע יהא זכאי לתגמולים מן המוסד לביטוח הלאומי, בהתאם למצבו ובהתאם לנכויות אשר יקבעו בוועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח הלאומי ולשם כך יש לפנות אל המוסד לביטוח הלאומי בתביעה.

יחד עם זאת, יודגש כי אם הוגדרה התאונה כתאונת עבודה אך הנפגע לא פנה למוסד לביטוח הלאומי למיצוי ההליכים שם וקבלת תגמולים, אלא פנה ישירות אל בית המשפט בתביעה נגד המבטחת בלבד הרי שבית המשפט עשוי לבצע ניכוי רעיוני מהפיצויים שיקבל מחברת הביטוח וזאת משום שאדם הנפגע בתאונת עבודה חזקה כי פנה לממש זכויותיו ואם לא עשה כן חברת הביטוח אינה אמורה לשאת בפיצוי אשר הנפגע זכאי לקבל מהמוסד לביטוח הלאומי על פי חוק ועל כן יופחתו פיצוייו.

אשר על כן אדם הנפגע בתאונת דרכים אשר הינה תאונת עבודה, רצוי כי יפנה לעורך דין והיוועץ עמו האם ומתי כדאי לפנות למוסד לביטוח הלאומי לדיווח על התאונה ולקבלת תגמולים וזאת על מנת לקבל את מלוא הפיצויים להם זכאי הנפגע כדין.

לסיכום, אם נפגעת בתאונת דרכים חשוב להתייעץ עם עורך דין בטרם התחלת בהליך לקבלת הפיצויים מן המוסד לביטוח הלאומי ו/או מחברת הביטוח המבטחת את בעלי הרכב בביטוח חובה.

Komentarze


Komentowanie zostało wyłączone.
bottom of page